מבקר המדינה על מחדלי הרכש של רכב במשטרה

יום ב', 22 במאי 2017

 

צי הרכב של המשטרה, שהוא מהגדולים במדינה, הוא מרכיב מהותי ומרכזי בבניין הכוח שלה. להתאמת כלי הרכב למשימות המשטרה ולתקינותם של כלי הרכב יש השפעה ישירה על הכשירות המבצעית של המשטרה.

לפיכך ראוי שרכש בהיקף שנתי של מאות מיליוני ש"ח ייעשה בהתאם לאמות מידה מקצועיות ובהקפדה על עמידה בעקרונות המינהל התקין, וכי יושם בו דגש במתן מענה לדרישות המבצעיות של המשטרה.

ממצאי דוח 67ב  מעלים ליקויים מהותיים בתחומים שלהלן: ניהול תקציב הרכש של רכבי המשטרה והשימוש בו; אפיון כלי הרכב ובחינת חלופות לפני ביצוע הרכישות; יישום תכנית ההחלפה של רכבי המשטרה; קיום פקודות והנחיות

בנושא הצמדת כלי רכב לשוטרים. הליקויים בקיום פקודות והנחיות בנושא הצמדת כלי רכב משקפים גם ליקויים בתחום המשמעת והתרבות הפיקודית הארגונית. על המשטרה לבצע בחינה מעמיקה של הליך הרכש של כלי הרכב ולפעול לשיפורו, כדי להבטיח שכלי הרכב שבהם היא משתמשת יתאימו לייעודם. במידת הצורך עליה לשתף פעולה בעניין זה עם גורמים אחרים, כמו מינהל הרכב הממשלתי והמשרד לביטחון הפנים

 כלי הרכב במשטרה נרכשים בהתאם לתקן שנגזר מצרכי המשטרה למילוי משימותיה המבצעיות והמינהליות. תקן זה מחייב את המשטרה, וייעוד מאות כלי רכב לשמש רכבים צמודים לשוטרים שלא לפי התקן ושלא בהתאם לפקודות הוא ליקוי מינהלי ומבצעי. התיקון של כלל הממצאים שעלו בתחומים האמורים מחייב את משרד האוצר, את המשרד לבט"פ ואת המשטרה לנקוט פעולות נחושות לתיקון ליקויים אלה, כדי למנוע כל פגיעה אפשרית בכשירות המבצעית של המשטרה וכן למנוע הוצאות מיותרות בגין שימוש בכלי רכב שמועד החלפתם עבר

על משרד האוצר והמשרד לבט"פ לקבוע כללים ברורים לגבי קביעת התקציב השנתי של קרן הבלאי להתבסס בעניין זה על נתוני צי הרכב, על הגידול הצפוי בו ועל צורכי החלפת כלי הרכב, זאת כדי להבטיח שתקציב זה יתאים לייעודו- חידוש צי הרכב. על צוות ההיגוי לקבוע נוהל לגבי דרך השימוש בתקציב קרן הבלאי, לגבי הבקרה עליו וכן לגבי דרך ההתחשבנות בין המשטרה למשרד לבט"פ. על צוות ההיגוי להתכנס בהרכבו המלא. על אגף התקציבים והמשרד לבט"פ להתאים את תקציב קרן הבלאי לצרכים האמיתיים של המשטרה. יש להעביר עודפים משנה לשנה רק כאשר נמצא כי העברת עודפים כאמור נדרשת לרכש כלי רכב משטרתיים. על משרד האוצר, המשרד לבט"פ והמשטרה לפעול ליישום תכניות ההחלפה במועדן, כדי שלא תיפגע יכולת המשטרה לבצע את משימותיה.

בכלל זה על משרד האוצר והמשרד לבט"פ להעביר את תקציב הרכש למשטרה במועדו.