מדד אמון הצרכנים במחצית הראשונה של חודש אוגוסט 2021 ירד

יום ב', 23 באוגוסט 2021
על רקע משבר הקורונה:
 
במחצית הראשונה של חודש אוגוסט , בצל העלייה בנתוני התחלואה והתחלה של שורת הגבלות,
ירד מדד אמון הצרכנים למינוס -%14 -ממינוס -%7 -במחצית השנייה של יולי.
 
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מסבירה את ערכי המאזנים המרכיבים את המדד במחצית הראשונה של אוגוסט 2021:
במאזן המתייחס לשינוי הצפוי במצב הכלכלי במדינה בשנה הקרובה חלה החמרה, והוא ירד ל-%18-
מערך חיובי של %1 במחצית השנייה של יולי. יש לציין, כי ערכיו של מאזן זה היו חיוביים מאז המחצית
השנייה של פברואר 2021 והצביעו על אופטימיות זהירה של הפרטים. אולם, מאז המחצית הראשונה של יולי, נמצא המאזן במגמת ירידה ומצביע על החמרה בציפיות.
 
המאזן המתייחס לשינוי הצפוי במצב הכלכלי של משק הבית בשנה הקרובה עומד על ערך של %0
(במחצית השנייה של יולי הוא עמד על %7 )ומצביע על היעדר ציפיות לשינוי במצב הקיים. זאת לאחר
שערכיו החיוביים של המאזן מאז המחצית הראשונה של נובמבר 2020 הצביעו על אופטימיות זהירה.
המאזן המתייחס לשינוי שחל במצב הכלכלי של משק הבית בשנה האחרונה, עומד על מינוס %19( -במחצית השנייה של יולי הוא עמד על מינוס  %14.)-
המאזן המתייחס לכוונות של הפרטים לרכישות גדולות בשנה הקרובה בהשוואה לשנה האחרונה
עומד על מינוס  %19( -במחצית השנייה של יולי הוא עמד על מינוס %21.)
 
מדד אמון הצרכנים תחום בטווח שבין מינוס 100 לבין פלוס 100 .ככל שערך המדד קרוב יותר לגבול
העליון, כך הוא מעיד על אופטימיות גדולה יותר בקרב הפרטים, וככל שערך המדד קרוב יותר לגבול
התחתון, כך הוא מעיד על פסימיות רבה יותר.