אבטחת מידע וסייבר- הכירו את התפקידים החדשים

יום ה', 28 בנובמבר 2019

 ב- 2020

מאת: שלומי אדר, מומחה לביטחון ואבטחת מידע

 

צרכים משתנים, פערי יכולת, שינויים טכנולוגיים שמתרחשים בקצב מסחרר ודרישות רגולציה. כל אלו יצרו תפקידים חדשים בעולמות אבטחת המידע והסייבר המותאמים לעידן החדש. התפקידים החדשים מצריכים פיתוח יכולות חדשות בכדי לעבוד בסביבות הטכנולוגיות המתקדמות ויכולות ניהול כדי לעמוד בקצב השינויים המהיר.  הכירו את בתפקידים חדשים הנובעים מהשינויים ואת היכולות החדשות הנדרשות.

1.מנהל אבטחת מידע / הגנת סייבר (CISO)-התפקיד של מנהל אבטחת מידע התפתח מתפקיד ארכיטקט אבטחת המידע, מאיש בעל יכולת מקצועית גבוהה שנדרש לשמור על המידע בארגון למנהל סיכונים שנדרש להבנה טכנולוגית עם ראיה עסקית ואף משפטית.

כיום ה-CISOחייב להיות מעורב באופן אקטיבי ולקחת חלק פעיל בהנעת הארגון לעמידה בדרישות הרגולציה השונות הכוללות חלקים משמעותיים ברמה המשפטית, תהליכית וטכנולוגית, כאשר בכל אחד מתחומים אלה מצופה שה- CISOישכיל להבין מהן חבויות הארגון ולהדגיש את האחריות של כל אחד מבעלי העניין ויכולות ההחלטה הרלוונטיים בארגון.

מנהל ה-CISOנדרש להיות המנהל עסקי והוא חלק ממקבלי ההחלטות הניהוליות בארגון הפועל למימוש הצרכים והפעילות העסקית תוך התמודדות וצמצום הסיכונים העסקיים ולאפשר קיום פעילות במרחב הסייבר באמצעות הנחיה ובקרה.

על ה-CISOלהגן על המידע והנכסים בארגון, תוך כדי הבנת הראיה וקיום דו-שיח עם עמיתיו, ה-DPO/CPO(קצין/מנהל הגנת הפרטיות) וה-CRO(מנהל הסיכונים), תוך הימנעות ממאבקי כח והתנגשויות לצורך יצירת "שפה משותפת" וחזית אחידה אל מול הארגון ובפרט אל מול ההנהלה.

ה-CISOישאף לשלב מודיעין סייבר כחלק אינטגרלי בתהליך קבלת ההחלטות לניהול נכון של סיכוני סייבר, בכדי לשפר את הבנת הנראות החיצונית והאיומים (הגלויים והחבויים) בעיני התוקף, ואף לצורך הקניית הכרות מקדימה של הארגון מבעוד מועד על-ידי ספקי תגובה והתערבות חיצוניים כדוגמת צוותי CIRTוצוותי משא ומתן וניהול משברים. שיקוף המידע להנהלת הארגון בצורה נהירה וברורה יעזור ל? CISOלהעביר ולהסביר את מטרותיו.

ה-CISOיניע לבניית ארגז כלים שיאפשר לארגון יכולת התמודדות עם אירועים שונים (חרום, סייבר, רציפות תפקודית, אובדן נתונים ואחרים). עליו לדאוג לקידום תהליכי Cyber Resilienceארגוני, באמצעות הבנה ומיפוי האיומים אליהם חשוף הארגון באופן שמתעדכן בהתאם לשינויים הדינמיים שחווה הארגון כך שבסוף התהליך לארגון ול-CISOיש בנמצא "הכלי המתאים".

 

2..קצין הגנת המידע (DPO)– תפקידו המרכזי לוודא ציות לרגולציה והוראות חוק GDPR

מי חייב במינוי DPO?

ה- GDPRחל על כל חברה המשווקת לאירופה ועושה לצורך כך שימוש במידע של אזרחים אירופאים. עם זאת, החובה למנות DPOחלה רק על ארגונים שהם רשויות ציבוריות, או ארגונים העומדים בתנאים מסוימים, למשל כשליבת העיסוק שלהם קשורה בעיבוד מידע אישי או כאשר הם מבצעים פעולות של עיבוד מידע בהיקפים גדולים ומשמעותיים.

כמו כן ה- GDPRקובע כי חברה שאינה חייבת במינוי קצין אבטחת מידע, אך החליט בכל זאת למנות, חייבת לוודא כי המינוי עומד בכל דרישות ה- GDPRלנושא.

מהן החובות לגבי משרת ה- DPO?

ה- GDPRקובע שורה של תנאים בהם חייב לעמוד ה-Data Protection Officerהממונה על ידי החברה:

  • על ה-DPO  להיות כפוף ולדווח בצורה ישירה לדרג המנהל הבכיר ביותר של החברה.
  • יש לתת ל-DPO  את החופש לפעול בצורה המשרתת את תפקידו.
  • ה-DPO  חייב להיות מעורב בכל הנושאים הקשורים לאבטחת מידע והגנת הפרטיות בחברה.
  • יש לספק ל- DPOמשאבים וסמכויות הנדרשים לו לצורך ביצוע תפקידו בצורה נאותה.
  • אין לפגוע בזכויותיו של ה-DPO  או להטיל עליו סנקציות בשל העובדה שהוא מבצע תפקיד בקרה וביקורת.
  • יש לוודא כי ל-DPO  אין כל ניגוד עניינים בין תפקידו כ-DPO  ובין תפקידיו האחרים בחברה.

מהן החובות והתפקידים של ה- DPO?

תפקיד ה-DPOכולל כאמור חובה כללית להיות מעורב בכל ההליכים הנוגעים לאבטחת מידע אישי והגנת הפרטיות בארגון.

עם זאת, ה-GDPRמפרט שורה של תפקידים וחובות ספציפיות:

אחראי לניטור הציות להוראות הדין הרלבנטי להגנת הפרטיות – ה-DPOאחראי לוודא כי הארגון מתנהל בצורה ההולמת את חובותיו לפי הוראות ה- GDPRוחוקי הגנת הפרטיות אחרים, לוודא כי העובדים מודעים וערים לחשיבות שיש להגנה על מידע אישי ולוודא כי החברה מתנהלת בהתאם לנהלי אבטחת המידע. ה-Data Protection Officerנדרש למעשה לבקרה ארגונית וניהול של הליכי ציות פנים ארגוניים, וכן להבנה מקצועית של תחומי הגנת הפרטיות ואבטחת מידע;

ביצוע סקרי סיכון וביקורות אבטחת מידע והגנת הפרטיות – ה-DPOאחראי לביצוע סקרי סיכון (כשהדבר נדרש –DPIA) וכן בקרות וביקורות שוטפות שתכליתן לוודא שהחברה מתנהלת בהתאם להוראות הדין – תפקיד זה מחייב את ה-Data Protection Officerלהכיר הן את מערכות החברה ומאגרי המידע שלה מהצד הטכני-מקצועי, והן להכיר את החובות החוקיות השונות מהפן המשפטי;

לייעץ להנהלת החברה בכל הקשור להוראות החוק – ה-DPOצריך לייעץ להנהלת החברה, בכלת תחום ותחום, בנוגע לאופן הפעולה המבטיח ציות להוראות הדין. לצורך יש להכיר את החקיקה בתחום, ולעקוב אחר ההתפתחויות השונות, ההנחיות שמפרסמת הוועדה האירופאית להגנת מידע וההחלטות השונות של ביה"ד האירופאי בנושא;

להיות איש הקשר של החברה מול הרשויות האירופאיות הרלבנטיות – ה-DPOמוגדר למעשה כאיש הקשר של החברה לרגולטורים האירופאים השונים, בתחום הגנת הפרטיות, ומחובתו לדווח להם בהתקיים תנאים מסוימים;

לקחת בחשבון, לאורך כל פעילותו וביצוע תפקידיו, את הטיב, ההיקף, ההקשר והתכלית של עיבוד המידע בחברה – ה-DPOנדרש להבנה מסודרת של הארגון, של ההקשרים בהן מבוצעת פעילותו במידע אישי, ושל הסיכונים הייחודיים המתעוררים בכל הקשר.

 כאשר חלה חובה למנות DPO, תפקיד זה כרוך בשורה רחבה של חובות המחייבת ידע מקצועי הן בתחום אבטחת המידע והמחשוב, הן בתחום הרגולציה הפנים ארגונית והן בתחום המשפטי. שילוב זה, יחד עם החובה להימנע מניגוד עניינים, יוצרת בעיה מסוימת באיוש התפקיד. וכך למשל, הועדה האירופאית הבהירה שמנמ"ר אינו יכול בעיקרון לכהן כ-DPO, כיוון שהוא מצוי בניגוד עניינים אינהרנטי – ה-DPOאמור לפקח על פעילות המנמ"ר.

בדומה לכך, במרבית הארגונים גם CISOלא יוכל לכהן במקביל כממונה אבטחת מידע. ועל כן, ארגונים רבים בוחרים להיעזר בספק חיצוני, המחזיק גם במומחיות הנדרשת, וגם אינו מצוי בניגוד עניינים, על מנת לאייש את תפקיד ה-DPO.