נתניהו מחזק את שליטתו האישית במינויים בממשלה

יום א', 7 ביוני 2020

בחוגי האוצר לא מסתיריים את הכעס על החלטת ראש המשלה להעביר את רשות החברות ונציבות שירות המדינה, לשליטתו של "שר הדיגיטל הלאומי" דוד אמסלם.

מציינים כי השר אינו בעל הכשרה וכישורים לעסוק בנושא רגיש זה. ויתכן כי במעבר השליטה האמור מטרתו  של נתניהו היא להבטיח קליטת עובדים "משלנו" לכל המשרות מהדירקיטוריונים ומטה בכל החברות

נשאר "רק" לעוות את החוק.

רשות החברות הממשלתיות הוקמה ופועלת מכוח חוק החברות הממשלתיות, התשל''ה-1975. הרשות היא יחידת סמך של משרד האוצר ופועלת כנציגת הבעלים לעניין החברות ממשלתיות. 


הרשות אמונה על 62 חברות, ביניהן חברות ממשלתיות עסקיות ולא עסקיות, בנוסף אחראית הרשות על חברות-בנות וחברות בבעלות מעורבת של הממשלה וגופים אחרים. בחברות אלה מועסקים כ-60 אלף עובדים, שווי כלל נכסיהן נאמד ב-178 מיליארד שקל ושווי כלל הכנסותיהן עומד על כ-67 מיליארד שקל.
עם חברות הרשות נמנות חברות מהגדולות במשק, מהמורכבות והחשובות בו, הפועלות בתחומי התשתיות השונים, בתחומים הביטחוניים ובתחומים החברתיים והחינוכיים. בין החברות: חברת החשמל, דואר ישראל, התעשייה האווירית, התעשייה הצבאית, רפא''ל, מקורות, חברות הנמל, רכבת ישראל, תשתיות נפט, נתיבי ישראל, קרנות ההשתלמות, החברות המשכנות, החברה למתנ''סים ועוד.

תפקידיה העיקריים של הרשות הם לסייע בהפיכת החברות הממשלתיות לרווחיות, יעילות ונקיות, תוך מיקוד אחזקות המדינה בחברות ומתן שירות מצוין לאזרחי המדינה.

תפקידים אלה מפורטים בסעיף 54 לחוק החברות הממשלתיות:

 1. ייעוץ לממשלה באמצעות שר האוצר וייעוץ לשרים בעניינים הנוגעים לחברות הממשלתיות;
 2. טיפול, לפי הנחיות הממשלה, בעניינים המשותפים לכלל החברות הממשלתיות או לחלק מהן;
 3. מעקב אחר מילוי המלצותיו של מבקר המדינה הנוגעות לחברות הממשלתיות וסיוע ליישומן;
 4. ייעוץ וסיוע לחברות ממשלתיות בניהול עסקיהן;
 5. מעקב רצוף אחר הפעילות של כל חברה ממשלתית, הגשמת מטרותיה, מהלך עסקיה, מצבה הכספי ומדיניות השכר שלה, והודעה לשרים על הממצאים;
 6. בדיקת הדו''חות המוגשים לה מהחברות והחומר שעליו הם מבוססים, והערת הערות עליהם לחברה ולשרים;
 7. טיפול וסיוע בהקמה ובביצוע של פירוק, מיזוג, פשרה, סידור, חידוש, ארגון ומכירת מניות של חברה;
 8. ייעוץ לוועדות השרים בעניינים הנוגעים להפרטה וטיפול בביצוע החלטות הפרטה;
 9. כל תפקיד שיוטל עליה על ידי השרים או הממשלה לגבי חברה ממשלתית;
 10. כל תפקיד אחר המיועד לרשות לפי חוק החברות הממשלתיות. 
 11. מה לכל אלה ולשר הזוטר עד כה דוד אמסלם לאלוהי נתניהו פתרונים.