ציפיות אפריל - ירידה חזקה בעסקים

יום ג', 7 באפריל 2020

סקר של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מדד את הציפיות לחודש אפריל 2020.

בסיכומו מצוין כי ":הציפיות עבור חודש אפריל של העסקים בענף מצביעה על ירידה חדה בהיקף הפעילות ובמספר המועסקים לכדי מאזן שלילי כבד. זאת לעומת הציפיות לפעילות שדווחו בפברואר והיו חיוביות. 

בסקר נשאלו המדווחים על מידת הפגיעה המוערכת בפדיון העסק בחודש מרץ, על משך הזמן בו ניתן להמשיך ולפעול במתכונת הנוכחית (שרידות) ועל המגבלות המשמעותיות ביותר לפעילות.

מאומדני הסקר ניתן לראות שמבין ענפי אוכלוסיית הסקר כ-18% מהעסקים צופים שלא תהיה פגיעה בהכנסות החברה בחודש מרץ. בניגוד לעסקים אלו כ-23% מהעסקים צופים פגיעה של יותר מ-76% בפדיון העסק שבבעלותם. 

מבין העסקים המעריכים שהפגיעה בפדיון העסק שבבעלותם היא החמורה ביותר (בין 76%-100%) בולטים ענפי המסחר הקמעונאי (34.3% מהעסקים) והפיננסים (26.9%).

אחוז העסקים המאפשרים עבודה מהבית עלה במהלך תקופה זו בכלל הענפים, כאשר העלייה החדה הינה בתעשייה (ללא תעשייה עלית) כאשר בגל ראשון (18.3.2020) כ-32.5% אפשרו עבודה מהבית ובגל שני (30.3.2020) כ-46% מהעסקים באוכלוסיית הסקר אפשרו עבודה מהבית.

בסך הענפים הנסקרים כ-71% מהעסקים אפשרו ב-30.3.2020 עבודה מהבית (לעומת 62.9% ב-18.3.20).

אחוז העובדים שהוצאו לחל"ת בסך הענפים עמד על כ13.6% (לעומת 9.1% בגל ראשון) כאשר העלייה באומדן זה מושפעת מעלייה חדה בענפי התעשייה והפיננסים, בניגוד לענפי ההייטק שם אומדן זה עלה באופן מתון. אחוז העובדים המפוטרים בענפים אלו (בהם הפעילות העסקים נפגעה באופן מתון יותר מענפים אחרים במשק)